СПОЙЧИК

За изпълнение на неразглобяеми метални съединения /спояване/ се изисква персоналът да притежава необходимата правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 7/11.10.2002 г.за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

Правоспособност по заваряване се придобива след успешно положени изпити и се удостоверява с документ „Свидетелство за правоспособност по заваряване“- образец на Министерство на образованието и науката. Свидетелството за правоспособност по заваряване дава право за упражняване на заваръчни дейности.

СЪЩНОСТ НА КУРСОВЕТЕ

Обучението е разделено на двe части - теоритична и практична като завършва с полагане на изпити в съответствие с чл. 34 от ЗПОО.

 • Процес 912 – Спояване;
Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява с учебни планове и програми, разработени в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ

 • Присъствена- теоритична и практична част;
 • Групово или индивидуално;
 • Курсовете се планират с частично откъсване за курсистите от производствените задължения и предварително съгласуван график, съобразен със свободното време;
 • Фирмено обучение- по разработена учебна програма, съответстваща на конкретните нужди на организацията /специфика на дейност, оборудване, материали/;
 • Място на провеждане- НЕКСАС АКАДЕМИЯ.

ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА ОТ ОБУЧЕНИЕТО В НЕКСАС АКАДЕМИЯ

 • • Добиване и разширяване на техническите познания в модерна база за обучение;
 • Допълнителна възможност за практика и наблюдение в производствена среда;
 • Учебните групи предполагат индивидуален контакт с всеки курсист;
 • Самостоятелно работно място, оборудвано със съвременна апаратура;

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО КУРСОВЕТЕ

 • Минималното образователно равнище - шести клас;
 • Минималната възраст – 16 години;
 • Здравословно състояние – липса на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професия „Заварчик“.

Необходими документи за записване в курс по част от професия „Заварчик“:
 • Заявление за включване в професионално обучение по част от професия;
 • Копие на документ, удостоверяващ минимално входящо образователно равнище;
 • Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидата;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни за целите на професионалното обучение;
 • Актуална снимка, паспортен формат- 2бр.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТИ

 • Свидетелството за правоспособност, дава възможност за придобиване на Сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове, необходим при извършване на дейности по експлоатация на съоръжения, съдържащи хладилни агенти, в съответствие с изискванията на Наредба No1 от2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност и с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парниковигазове (ДВ, бр. 20 от2017 г.)/ Регламент (ЕС) No 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
 • Възможност за придобиване на сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване. Сертификатът се придобива след полагане на изпит пред независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран в съответствие с БСД EN 17024 от Изпълнителната агенция „Българската служба по акредитация“ (БСА).

Формуляр за записване

Актуална информация

гр. София

кв. „Челопене“ ул. „Яне Стоянов“ №28

+359 2 946 81 71

neksas@neksas-bg.com

TOP