НЕКСАС ЕООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и в изпълнение на проект по АДБФП № BG-RRP-3.004-0343-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, „НЕКСАС“ ЕООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за производство на правоъгълни въздуховоди – 1 бр.
Краен срок за подаване на оферти: 31/07/2023 г.