Политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда


ДЕКЛАРАЦИЯ

на Висшето ръководство на НЕКСАС ЕООД за политиката по управление на качеството, ЗБУТ и околна среда

Ръководството на „НЕКСАС” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите продукти и услуги при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.                           

Нашата дейност е с обхват: „Доставка, проектиране, производство, монтаж и сервиз  на високо ефективна отоплителна, вентилационна и  климатична техника. Изграждане и сервиз на хладилни и газови инсталации, водопровод и канализация. Производство и монтаж на метални конструкции и други изделия от метал.“ 

Ръководството на дружеството е убедено, че реализацията на политиката по управление е възможна само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Политиката по управление на дружеството е резултат от ангажимента на ръководството, поет при производството и изпълнението на строително монтажни работи за: предотвратяване, редуциране, свеждане до минимум на рисковете, свързани със здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни; минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, в съответствие с действащото законодателство и нормативна уредба.

За осъществяването на тази политика, Висшето ръководство на организацията насочва усилията си в следните направления:

  • Разширяване пазарния дял на работа и въвеждане на нови технологии в ключовите ни дейности;
  • Непрекъснат стремеж към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите, заинтересованите страни и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване, чрез мислене основано на риска.
  • Анализиране на събраната информация за периодична оценка на риска, за протичане на процесите, регистриране на непрекъснато подобрение  и постигане на съответствие с изискванията на клиентите и обществото към продуктите и услугите, към опазването на ОС и ЗБУТ.
  • Максимално използване на инженерни решения и технологии и превантивни мерки за недопускане на инциденти и злополуки при извършване на търговската, монтажната и сервизната дейност;
  • Непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването посредством адекватно управление на значимите аспекти, чрез поддържане на екологично приемливи работни места, нормативно регламентирано управление на отпадъците и внедряване на процеси и услуги с минимални въздействия върху компонентите на околната среда;
  • Повишаване квалификацията на персонала, мотивацията и културата за съпричастност към извършваната работа и опазване на неговото здраве, безопасност при работа и околна среда, с цел постигане на добри резултати;
  • Поддържане на добро ниво комуникацията с работниците и служителите, засилване тяхното участие при решаване на проблемите по ЗБР; 
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали за постигане целите на ИСУ;
  • Дефиниране и управление на проекти за участие в Структурни фондове на Европейският съюз.

Висшето ръководство на НЕКСАС ЕООД е убедено, че с политиката по управление, заложена в корпоративната идентичност и ценности на дружеството, ще затвърдим позициите ни на водещ и предпочитан доставчик на пазара. 

 

05.10.2022 г.

Инж. Б. Йорданов, Управител

TOP