ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ

относно политиката по защита на личните данни

Ръководството на „Нексас“ ЕООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни „Нексас“ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.  Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

Отговорника по защита на данните отговаря за преразглеждането на „Регистъра на дейностите по обработване“ ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на „Нексас“ ЕООД както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър е на разположение по искане на надзорния орган.

Тази политика се прилага за всички служители/работници на „Нексас“ ЕООД и заинтересованите страни.

Партньори и трети лица, които работят с или за „Нексас“ ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разберат и се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „Нексас“ ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „Нексас“ ЕООД е поел, и което дава право на „Нексас“ ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

28.08.2018 г.

Инж. Б. Йорданов, Управител

Уважаваме правата на лицата по отношение защитата на техните лични данни и при открито несъответствие очакваме да се свържете с нас!
Контакт с администратор на лични данни: НЕКСАС ЕООД, гр. София, ПК1853, кв. Челопечене, ул. Яне Стоянов №28, тел: +359 2 946 81 71, ел.поща: neksas@neksas-bg.com
Винаги, когато едно лице прецени, че неговите лични данни са обработени по начин който не съответства на законовите изисквания, то има право на защита. Субектът на данни може да подаде жалба до надзорния орган по защита на личните данни (за Република България това е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@ cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg; телефон за консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679: 02/91-53-555).
TOP