ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

На разположение е висококвалифициран технически екип, който оказва помощ във всеки етап от реализацията на проекта.

Квалифициран проектант

разработва и/или предлага оптимизиране на съществуващи проекти;

Координатор производство

се грижи за оптималното разпределение на производствения капацитет, следи за спазване на техническите и технологични норми, специфичните изисквания на клиента, качественото и навременно изпълнение на поетите ангажименти;

Ръководителите на проекти

назначени към дружеството се отличават с организираност, способност да ръководят и планират производствените ресурси;

Заварчиците

са сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9606-1 за извършване на Ръчно електродъгово заваряване /процес 111/, МИГ/МАГ заваряване /процес 131/процес 135/, ВИГ заваряване /процес 141/, Електросъпротивително заваряване, спояване с твърд припой /процес 911/.

Монтажници

на изделия от метал и метални конструкции, Монтажници на ОВК и ВиК, и работници в производството притежават всички необходими свидетелства за професионална квалификация и сертификати, удостоверяващи тяхната компетентност и умения.

Специалист по качеството

на произведените продукти гарантира постояннен контрол, който се упражнява върху процесите на производство.

Координатор по БЗР

в строителството и длъжностно лице по безопасност и здраве при работа се грижат за спазването на изискванията за безопасни условия на труд в дружеството.

TOP