СЕРТИФИКАТИ

Компанията притежава необходимите сертификати, разрешителни и удостоверения доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.

Цялостната дейност

на компанията е подчинена на високите стандарти, наложени от интегрирана системата за управление на качеството ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. От октомври 2019г заваръчното производство е сертифицирано по стандарт EN ISO 3834-2. Неизменното качество е резултат от компетентно обслужване на екип от професионалисти, модерни технологии и оборудване и висококачествени изходни материали.

Производствен контрол

Системата за заводски производствен контрол на конструкционни елементи от стомана за строителство на сгради се гарантира от ежегодни одити по стандарт EN 1090- 1:2009+A1:2011

През 2022г

НЕКСАС защити сертификат за постоянство на експлоатационните показатели по стандарт EN12101-7:2011. Произвежданите димоотводни секции са предвидени за употреба в системи за управление на дим при 600°С с класификация съгласно EN13501-4:2016:
NEK SMOKE AND HEAT 120 тип S- едносекторен димоотвод- Е600120(ho)S1000 single
NEK SMOKE AND HEAT 120 тип М- многосекторни димоотводи- ЕI120(ho-ve)S1000 multi

От 2009г.

компанията е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват от първа до пета група.

С удостоверение

Държавната агенция за метрологичен и технологически надзор удостоверява вписването на "НЕКСАС" в регистъра на агенцията, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

За извършване

на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг флуорирани парникови газове, Нексас притежава правоспособност при Българска браншова камара- Машиностроене.

НЕКСАС ЕООД

притежава Удостоверение издадено от ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД за проектиране, изграждане и монтаж на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ.

TOP