“НЕКСАС” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097-C01 в изпълнение на проект „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “Нексас” ЕООД”

НЕКСАС ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097-C01  в изпълнение на проект „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “Нексас” ЕООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел да пристъпи към внедряване на пилотно технологично решение в производствения си процес за подобряване на ресурсната ефективност, а от там и за постигане на устойчива конкурентоспособност и растеж. Ефективното използване на ресурси на ниво фирма има потенциал за мултиплициране на ниво национална икономика, което е в пълно съответствие с основната цел на процедурата, по която се заявява подкрепа.

Специфичните цели на проекта са:

– Разширяване на производствения и технологичен капацитет на предприятието за осъществяване на ресурсоефективно и екологосъобразно производство, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на CNC система за фиброоптично лазерно рязане.

– Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, чрез прилагане на модели и решения за намаляване с 16,68% на количеството използвани суровини при производството на единица продукция, спрямо тези през 2016 г.

– Постигане на възможност за преминаване към най-висока степен в йерархията за управление на отпадъци – “предотвратяване”.

– Постигане на възможност за намаляване на специфичен отпадъчен поток – Отпадъци от опаковки (метали).

– Постигане на технологична възможност за прилагане на промишлена симбиоза на ниво компания с цел ефективно управление на отпадъци за генериране на нов за компанията продукт.

– Повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16% спрямо 2016 г.

– Постигане на възможност за намаляване на употребата на опасни химични вещества в производството.

– Подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите.

Стойността на проекта е 749 486.25 лв., от които 341 281.31 лв. безвъзмездна помощ, като 290 089.11 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 51 192.20 лв. са от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 29.11.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 15 месеца.