ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЗАВАРЧИК“

Основната дейност на заварчика е свързана с техниките на заваряване и факторите, влиящи върху правилното осъществяване на процеса. Заварчикът изпълнява процесите на заваряване в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура (WPS), разчита правилно означенията, подбира подходящи добавъчни материали и оборудване. При констатиране на отклонения от изискванията, уведомява прекия си ръководител и отстранява установените несъответствия. Заварчикът носи отговорност за качественото изпълнение на възложените му заваръчни работи, с грижа за собственото си здраве и здравето на останалите работници.

За извършване на заваръчни работи се изисква правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

Правоспособност по заваряване се придобива след успешно положени изпити и се удостоверява с документ „Свидетелство за правоспособност по заваряване“- образец на Министерство на образованието и науката. Свидетелството за правоспособност по заваряване дава право за упражняване на заваръчни дейности.

СЪЩНОСТ НА КУРСОВЕТЕ

Обучението е разделено на двe части - теоритична и практична, като завършва с полагане на изпити в съответствие с чл. 34 от ЗПОО.

Заваръчни процеси:

 • Процес 111 - Ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди (РЕДЗ);
 • Процес 131 – Заваряване с топим елекроден тел в инертен газ (МИГ);
 • Процес 135 – Заваряване с топим елекроден тел в активен газ (МАГ);
 • Процес 141 – Заваряване с нетопим волфрамов електрод в инертен защитен газ (ВИГ);
 • Процес 311 – Газокислородно заваряване (ГКЗ);
 • Процес 81 – Газокислородно рязане (ГКЗР);
 • Процес 912 – Спояване;
 • Процес 121 – Подфлюсово заваряване.
Степени на правоспособност по заваряване в съответствие с Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване:
 • Заварчик на ъглови шевове
 • Заварчик на листов материал
 • Заварчик на тръби
Курсовете се осъществяват с всички групи метали и сплави и всички заваръчни материали. За всеки курсист е осигурен отделен работен пост с локална аспирация, индивидуални защитни средства и необходимите инструменти и приспособления.
Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява съгласно учебни планове и програми, разработени в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ

 • Присъствена- теоритична и практична част;
 • Групово или индивидуално;
 • Курсовете се планират с частично откъсване за курсистите от производствените задължения и предварително съгласуван график, съобразен със свободното време;
 • Фирмено обучение- по разработена учебна програма, съответстваща на конкретните нужди на организацията /специфика на дейност, оборудване, материали/;
 • Място на провеждане- НЕКСАС АКАДЕМИЯ.

ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА ОТ ОБУЧЕНИЕТО В НЕКСАС АКАДЕМИЯ

 • Добиване и разширяване на техническите познания в модерна база за обучение;
 • Допълнителна възможност за практика и наблюдение в производствена среда;
 • Учебните групи предполагат индивидуален контакт с всеки курсист;
 • Самостоятелно работно място, оборудвано със съвременна апаратура;
 • Свидетелството за правоспособност по заваряване дава нови възможности за престижна и добре платена кариера в сектор „Промишленост“, „Строителство“, и „Производство“.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО КУРСОВЕТЕ

 • Минималното образователно равнище - шести клас;
 • Минималната възраст – 16 години;
 • Здравословно състояние – липса на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професия „Заварчик“.

Необходими документи за записване в курс по част от професия „Заварчик“:
 • Заявление за включване в професионално обучение по част от професия;
 • Копие на документ, удостоверяващ минимално входящо образователно равнище;
 • Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидата;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни за целите на професионалното обучение;
 • Актуална снимка, паспортен формат- 2бр.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТИ

 • След обучение за степен на правоспособност е възможно придобиване на следваща такава в съотвествие с чл. 4 ал. 1, ал. 3 от Наредба №7 за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване;
 • Възможност за придобиване на сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване. Сертификатът се придобива след полагане на изпит пред независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран в съответствие с БСД EN 17024 - 2012 от Изпълнителната агенция „Българската служба по акредитация“ (БСА).

Формуляр за записване

Актуална информация

гр. София

кв. „Челопене“ ул. „Яне Стоянов“ №28

+359 2 946 81 71

neksas@neksas-bg.com

TOP